ชื่อ - นามสกุล :นายวันชัย แทนกอง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :wanchai48@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป