ชื่อ - นามสกุล :นางธนพร คำป้อง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สายการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ